Algemene verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Al onze aanbiedingen worden uitsluitend gedaan zonder verbintenis.                         

2. Onder geen enkel voorwendsel kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit het gebruik van onze producten. Bij geschil is onze verantwoordelijkheid beperkt tot de eenvoudige vervanging of terugbetaling van de aankoopprijs der gebruikte goederen.                              

3. Behoudens schriftelijk akkoord kunnen bijzondere voorwaarden of  bepalingen, voorkomend op de drukwerken van onze klanten ons in geen geval verbinden of ons tegenstelbaar zijn.                            

4. De Rechtbanken van Dendermonde zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen, hetzij bij optreden als aanlegger, hetzij bij optreden als verweerder, zelfs met buitenlandse klanten. Een gelijkaardig beding voorzien in de algemene voorwaarden van onze klanten kan ons nooit tegenstelbaar zijn.                            

5. Alle vertraging in de uitvoering van een bestelling kan geen aanleiding geven noch tot schadevergoeding noch tot vernietiging van de bestelling.Alle gebeurtenissen of omstandigheden die onafhankelijk zijn van onze wil zullen beschouwd worden als gevallen van heirkracht die ons van rechtswege ontlasten van onze verbintenissen   en van alle verantwoordelijkheid.                           

6. Alle door ons verkochte goederen, reizen zelfs indien franco geleverd, op risico van de koper. Klachten worden niet meer aanvaard indien zij niet binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen ingediend worden.                             

7. Behoudens andersluidende  vermelding zijn onze facturen betaalbaar netto contant, ten zetel van de vennootschap. Een wissel of welke andere betalingsmodaliteit ook kan niet beschouwd worden als afwijking van deze bepaling of als schuldhernieuwing.Alle incasso-kosten zijn ten laste van de koper. Laattijdige vereffening van onze rekeningen heeft als gevolg dat wij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanspraak kunnen maken op verwijlintrest berekend aan 10% per jaar van alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar en veroorlooft ons alle lopende bestellingen als nietig te beschouwen.                            

8. Zo het bedrag van een factuur niet vereffend wordt binnen de 30 dagen na factuurdatum zal het rechtswege vermeerderd worden met 15% ten titel van strafbeding met een minimum van 18.60 Euro onverminderd de gerechtskosten en intresten.                              

9. Eigendom van de geleverde goederen gaat pas over op de koper wanneer al de door de koper aan de verkoper uit hoofde van levering verschuldigde bedragen, met inbegrip van renten en kosten, volledig aan de verkoper zijn voldaan.